85 năm Bùi Giáng

 

 

              Ngửa lên trời thốt ha ha

          Bao nhiêu miệng sói u oa gọi bầy

             Úp thân lên nhánh sông gầy

          Vỡ ra đâu đó một bầy trăng non

             Bước tràn trên đỉnh chon von

          Sa chân rớt xuống nghìn con sóng trào

 

             Gặp tiều bước thấp bước cao

          Gặp con vượn cũ hao hao giống mình

             Gặp em tàn tạ mà kinh

          Gặp quê quê bảo cũng bình thường thôi

             Gặp ma ma chỉ gặp người

          Gặp người người chỉ gặp tôi tìm tìm.

 

 

HD @ Miên Di

OK Miên Di.

miên di

"Bỏ quên mái tóc trên đầu
Bỏ quên túi áo đằng sau túi quần"

(Bùi Giáng)
------------------

sắp nhỏ miên di kính chào Tiền Bối Hương Đình ạ!

Trọng-Kính!